Varukorgen uppdaterad

Personuppgiftspolicy

 

Uppdaterat 2018-07-01

 

INTRODUKTION

TOPCAT Sweden AB tillhandahåller via topcat.se en ehandels-website. TOPCAT Sweden AB är även delaktig i evenemang som anordnare, själv eller tillsammans med andra.

TOPCAT Sweden AB respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter. Med personuppgifter menas all information som kan identifiera dig som en enskild person (till exempel namn, adress, bilder, IP-nummer etc.) och som samlas in via våra digitala kanaler, såsom den här websiten, mobilappar och/eller annat framtida digitalt gränssnitt som länkar till denna policy.

Syftet med denna policy är att du ska känna dig säker på att vi behandlar informationen om dig i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. I policyn beskriver hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter i vår egenskap av personuppgiftsansvarig. Vidare beskriver policyn dina rättigheter och hur du går vidare om du vill utöva dem.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg vid vår behandling av dina personuppgifter (vi skulle till exempel aldrig sälja eller överföra dina personuppgifter till en annan part på annat sätt än vad som följer av denna policy) och du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor.

Du hittar information om hur du kontaktar oss under rubriken "Kontaktinformation" nedan.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

 • Kontaktuppgifter, såsom namn, email-adress, telefonnummer, postadress, leveransadress.
 • Organisatoriska personuppgifter, såsom bolagsnamn, jobbtitel.
 • Betalningsinformation, såsom faktureringsuppgifter, betaluppgifter.
 • Information gällande evenemang du deltar i, såsom information relaterad till evenemangsregistrering, inklusive allergier eller annan kostrelaterad information.

INSAMLING AV KAKOR OCH TRACKING

Kakor samlas in på TOPCAT.se. När du besöker TOPCAT Sweden AB:s website samlas viss information in med hjälp av kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som lagras i din webläsare.

En kaka kan t ex innehålla text, nummer eller ett datum. Informationen används för att få mer kunskap om användare av websiten, till exempel för att visa mer relevanta erbjudanden. Här kan du läsa mer om kakor, och hur du rensar dem: http://www.youronlinechoices.com/se/

Tracking via Facebooks pixel. TOPCAT Sweden AB har implementerat Facebooks pixel på vår hemsida. Det gör det möjligt för oss att rikta Facebook-annonser mot Facebooks användare, baserat på hur de har surfat på vår website. Rent konkret handlar det till exempel om att vi kan rikta ett erbjudande mot en grupp Facebook-användare som har läst om våra produkter vår website. Det sker dock anonymiserat, och vi på TOPCAT Sweden AB hanterar ingen information om vad personer gör på Facebook. Här kan du läsa mer om Facebooks hantering av användardata efter den nya dataskyddsförordningen GDPR.  

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Information som du ger oss. Största delen av uppgifter om dig som TOPCAT Sweden AB samlar in kommer direkt från dig, t ex vid beställning av varor. Du kan alltid välja att inte dela med dig gällande viss information. Däremot kan vissa personuppgifter vara nödvändiga för att vi skall kunna interagera med våra kunder, leverantörer och andra partners i affärsändamål.

Information som vi samlar om dig. TOPCAT Sweden AB kan också komma att samla in personuppgifter om dig från någon annan person som till exempel anmäler dig till ett evenemang eller någon som samordnar evenemanget.

HUR ANVÄNDS DINA PERSONUPPGIFTER

TOPCAT Sweden AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med syftena samt de lagliga grunderna som anges nedan. Notera att exemplen som anges i varje enskilt syfte inte är uttömmande och kan variera beroende på arten av vårt affärsförhållande:

 • Leveransinformation. Ditt namn och din email-adress kommer, i det fall du beställer varor på vår website, att användas för att kommunicera detaljer runt leveransen av dessa. Den lagliga grunden för en sådan behandling är att fullgöra avtalsenliga förpliktelser och att driva andra berättigade intressen, såsom vårt intresse att ingå och fullgöra avtal och att ombesörja den dagliga verksamheten i enlighet med en lagenlig och rättvis affärsverksamhet. Detta är normalt sett också av intresse för dig.
 • Evenemang. Ditt namn, email-adress, företaguppgifter, faktureringsuppgifter, betaluppgifter samt angiven fritext samlas in antingen från dig eller någon som anmäler dig till ett evenemang anordnat av TOPCAT Sweden AB. Personuppgifterna används för att sammanställa deltagarlistor, betalningsverifikationer och skapandet av fakturor. Deltagarlistor används av TOPCAT Sweden AB för att kunna ordna förberedelser till evenemangen. Övriga kontaktuppgifter används för att förmedla information gällande evenemanget samt för att skicka ut ett tackbrev för ett deltagande i evenemanget, som utkommer i efterhand. Den lagliga grunden för en sådan behandling är att fullgöra avtalsenliga förpliktelser och att driva andra berättigade intressen, såsom vårt intresse att ingå och fullgöra avtal och att ombesörja den dagliga verksamheten i enlighet med en lagenlig och rättvis affärsverksamhet. Detta är normalt sett också av intresse för dig.
 • Nyhetsbrev. Ditt namn och din email-adress kan komma att användas för att kommunicera våra nyheter och erbjudanden gentemot dig. Till exempel, med ändamålet att skicka till dig relevant nyhetsmaterial, uppdateringar gällande våra varor, marknadsföringsmaterial samt inbjudningar till våra samt andras evenemang.
  Den lagliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen, till exempel vårt intresse att marknadsföra våra produkter, att vårda våra affärsförhållanden samt informera dig om vår verksamhet. Om du inte längre önskar få sådan information kan du följa länken för avregistrering som återfinns i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta oss på support@topcat.se.
 • Om du lämnar information om allergier eller liknande sker sådan behandling på grund av ditt samtycke. Du kan alltid välja att inte uppge några allergier med följden att någon hänsyn till detta inte kommer att tas vid evenemangen.
 • TOPCAT Sweden AB kan även komma att delta i, av andra anordnade, evenemang. I dessa sammanhang marknadsförs evenemangen via TOPCAT Sweden AB:s kanaler – website, podcast och email-utskick. Email-utskick sker på basis av de som är uppskrivna på ovannämnda nyhetsbrev. För dessa email-utskick är man personuppgiftsansvarig och de omfattas av syftet och den lagliga grunden som angivits under rubriken ’Nyhetsbrev’. Man mottar också deltagarlistor för att kunna förbereda sig inför evenemangen. För sådana deltagarlistor är man personuppgiftsbiträde i förhållande till anordnaren av evenemangen.
 • Att skydda våra intressen och lagenliga rättigheter. När vi är tvungna enligt lag, eller när vi tror det är nödvändigt för att skydda våra lagenliga rättigheter, intressen och andras intressen, kan vi använda information om dig i samband med rättsliga anspråk, efterlevnad, tillsyn eller revision.
 • Enstaka information som lämnas eller inhämtas. I vissa fall kan vi samla in särskild information. Du kommer då att upplysas om ändamålet och den lagliga grunden för detta. I övrigt gäller denna policy även för sådana uppgifter.

INFORMATION TILL ANDRA MOTTAGARE

Inom ramen för evenemang som du är anmäld till kan dina uppgifter komma att delas med eventuella medarrangörer, vi kommer då att vara gemensamt personuppgiftsansvariga med medarrangörerna för den behandlingen som är nödvändig för att möjliggöra ditt deltagande i evenemanget.

I de fall det är nödvändigt för att utföra våra tjänster kan vi använda externa leverantörer (personuppgiftsbiträden). Dessa leverantörer kan behandla personuppgifter som lämnats av dig eller de personuppgifter som samlas in via de digitala kanalerna eller våra tjänster vi tillhandahåller. Vi använder leverantörer för att hjälpa oss med följande:

1) Betalningslösningar (t.ex. banker och andra leverantörer av betalningstjänster),

2) Stöldskydds- och försäkringslösningar, 

3) Marknadsföring (sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer),

4) Anmälningstjänster för evenemang,

5) IT-tjänster (företag som hanterar lagring av data, hosting, email-tjänster, chat-tjänster, evenemangsplaneringslösningar, kunskapsdatabastjänster, tekniskt stöd, interna kommunikationskanaler och underhåll av våra IT-lösningar).

Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång och bara dela information som är nödvändig för att leverantörerna ska kunna utföra sitt arbete. Vi kontrollerar alltid att våra leverantörer kan uppfylla våra höga krav och att de har tillräckliga skyddsåtgärder. Vi kräver att de (i) skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och relevant lagstiftning och (ii) avstår från att använda dina personuppgifter för något annat syfte än att ge oss den överenskomna produkten eller tjänsten.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Vi försöker alltid hålla dina personuppgifter inom EU/EES och de flesta av våra egna IT-system är lokaliserade där. Leverantörer utanför EU/EES är Google LLC och HubSpot, Inc. Under support och underhåll kan vi också tillfälligt behöva överföra informationen utanför EU/EES.

Alla sådana uppgifter kommer alltid att hållas till ett minimum och vara relevanta för ändamålet. Oavsett var personuppgifterna överförs, tar vi alltid lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att säkerhetsnivån är densamma som i EU/EES och på så vis håller en adekvat säkerhetsnivå, exempelvis genom att använda EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller företag som är anslutna till Privacy Shield.

HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER

TOPCAT Sweden AB lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att genomföra syftena för vilket personuppgifterna samlades in. Varaktigheten beror på arten av information som samlats. Vi genomför regelbundna granskningar av vårt behov att bibehålla uppgifter med beaktan av relevant lagstiftning.

Normalt behöver vi lagra största delen av dina personuppgifter under avtalets löptid eller affärsförhållandets löptid som råder med dig och/eller bolaget du representerar. Normalt sett behöver vi också spara dina uppgifter en tid därefter på grund av garantier och andra tidsfrister anknutna till ett avtal eller en beställning.

Dina uppgifter kan också komma att lagras en längre tid om det är nödvändigt enligt tillämplig lagstadgad bevarandeperiod, såsom skatte- och bokföringslagstiftning.

ÄNDRINGAR I PRIVACY-POLICYN

Om vi behöver ändra innehållet i denna policy kommer vi att meddela dig när du loggar in på vår website och/eller de övriga digitala kanalerna.

UPPDATERANDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att uppgifterna bevarade i våra register är både riktiga och aktuella. Om dina personuppgifter ändras, var god och informera oss om sådana förändringar.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi behandlar om dig och att få felaktiga uppgifter korrigerade. Observera att vi kan begära ytterligare information om dig för att säkerställa en säker och effektiv hantering av din förfrågan och för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.

Du kan begära att vi tar bort alternativt anonymiserar de personuppgifter vi har om dig, till exempel om informationen inte längre är nödvändig för att uppfylla det syfte som de samlades in för eller om du inte längre önskar ta emot direktmarknadsföring etc. Observera att när det är nödvändigt kan vi behöva avvisa din begäran, till exempel om personuppgifterna behövs för skatte- eller bokföringsändamål.

Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen. I sådana fall kan vi behöva undersöka situationen ytterligare innan ett beslut fattas.

I det fall du har gett ditt samtycke eller om behandlingen stödjs på att vi har ett avtalsförhållande med dig har du under vissa omständigheter rätt att få dina data överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Detta kräver emellertid att överföringen är teknisk möjlig och kan utföras automatiskt.

Om du vill veta hur vi behandlar dina personuppgifter ska du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se "Kontaktinformation" nedan).

SÄKERHET

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda personuppgifterna mot obehörig tillgång, ändring eller förstörelse. Att tillhandahålla personuppgifter via digitala kanaler innebär dock alltid en risk eftersom det inte går att helt skydda tekniska system från obehörig åtkomst.

KONTAKTINFORMATION

Om du har några frågor angående vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss:

Företagsnamn: TOPCAT Sweden AB
Organisationsnummer: 559158-8792

Website: www.topcat.se
Email: support@topcat.se
Fysisk adress: Poppelstigen 5, 302 70 Halmstad
Telefonnummer: 035-2411520

Om dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med denna policy eller relevanta dataskyddslagar har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (hette tidigare Datainspektionen).