Varukorgen uppdaterad

Allmänna villkor samt försäljnings- och leveransvillkor

 

Uppdaterat 2021-08-01

 

Allmänt

Detta är ett avtal mellan dig (Köparen) och oss (TOPCAT Sweden AB). Det beskriver dom Varor och Tjänster som vi kommer att tillhandahålla till dig, hur vi kommer att arbeta tillsammans, samt andra aspekter av vår affärsrelation. Dessa villkor (Villkor) är så viktiga att vi inte kan tillhandahålla våra Varor och Tjänster ifall du inte accepterar dom. Genom att använda vår website eller ifall du beställer någon eller några av våra Varor eller Tjänster så accepterar du dessa våra Villkor.

Kakor (cookies)

Denna website använder sig av kakor för att följa vad användare gör på websiten samt spara information om vilka varor besökaren har lagt i sin kundvagn, mäta trafik och mäta marknadsföringsinsatser. Besökaren kan stänga av denna funktionalitet i sin webläsare, vilket dock kan resultera i att kundvagnen slutar fungera. Mer information finner du på Post- och telestyrelsens website.

Uppgifternas tillförlitlighet

Informationen på denna website är i första hand avsedd för TOPCAT Sweden AB:s kunder i Sverige och är inte nödvändigtvis tillämpliga i andra länder. Vi reserverar oss för eventuella fel i varuinformation, prisförändringar, momsjusteringar, valutaförändringar, etc. TOPCAT Sweden AB påtar sig inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av eventuella felaktigheter på denna website. TOPCAT Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser och varuspecifikationer. Var god kontakta oss vid frågor.

Försäljnings- och leveransvillkor

Läs dessa villkor noga innan du bestämmer dig för att köpa något av oss

 1. Omfattning

  Dessa allmänna villkor gäller som avtal mellan TOPCAT Sweden AB och den fysiska eller juridiska person som ingår ett avtal enligt punkt 3 (”Köparen”). Avvikelser från dessa villkor är endast gällande om dessa först uttryckligen har godkänts skriftligen av TOPCAT Sweden AB eller om tvingande regler föreligger.

 2. Parter

  1. När ett avtal är slutet mellan TOPCAT Sweden AB och Köparen jämlikt punkten 3 nedan, så är TOPCAT Sweden AB part i avtalet.

  2. Fullständiga uppgifter enligt nedan.

   Företagsnamn: TOPCAT Sweden AB
   Organisationsnummer: 559158-8792
   Website: www.topcat.se
   Email: support@topcat.se
   Fysisk adress: Poppelstigen 5, 302 70 Halmstad
   Telefonnummer: 035-2411520

 3. Slutande av avtal

  1. Genom Köparens beställning lämnas ett anbud att sluta ett avtal med TOPCAT Sweden AB. Avtalet uppstår genom att TOPCAT Sweden AB accepterar anbudet genom att en orderbekräftelse skickas till den email-adress som Köparen har angivit vid beställningstillfället. Beställningen är genomförd även om Köparen inte erhåller en orderbekräftelse per email.

  2. Avtalet lagras digitalt av TOPCAT Sweden AB.

  3. TOPCAT Sweden AB förbehåller sig rätten att neka och annullera en beställning som gjorts i avsikt att återförsälja Varan. Den här begränsningen utgör inte någon begränsning för en slutanvändare/konsument att på sedvanligt sätt sälja en begagnad båt. TOPCAT Sweden AB förbehåller sig rätten att avbryta Köparens beställning, när som helst före det schemalagda leveransdatumet genom meddelande till Köparen, om det har förekommit felaktig prissättning eller om Köparen har brutit mot TOPCAT Sweden AB:s regler och rutiner genom sitt beteende mot TOPCAT Sweden AB:s personal.

 4. Ångerrätt

  1. Rätt att ångra köp

   1. TOPCAT Sweden AB:s båtar är alltid en specialbeställning som anpassas individuellt till varje enskild Köpare vid beställningen.

   2. TOPCAT Sweden AB ger, trots specialbeställning av Varorna, en ensidig rätt för Köparen att inom 60 dagar ångra sitt köp utan angivande av skäl. Perioden är begränsad till 60 dagar efter dagen för beställning, eller 30 dagar efter leverans, beroende på vilken som infaller sist.

  2. Förfarande vid utnyttjande av ångerrätten

   1. Köparen ska underrätta TOPCAT Sweden AB om att man avser att utnyttja sin rätt att ångra köpet. Anmälan görs till någon av de kontaktpunkter som anges i punkt 2.2.

   2. Efter anmälan har gjorts och bekräftelse mottagits ska Varan, om den är levererad, returneras i oanvänt och oskadat skick till: TOPCAT Sweden AB, Poppelstigen 5, 302 70 Halmstad. Varan måste avsändas inom 14 dagar efter att Köparen har tagit ångerrätten i punkt 4.1.2 i anspråk.

   3. För det fall TOPCAT Sweden AB finner att Varan inte är oanvänd eller på annat sätt är använd eller skadad är TOPCAT Sweden AB berättigad till avdrag av den summa som återbetalas motsvarande kostnaden att återställa Varan till ursprungligt skick. Sådant avdrag kan emellertid aldrig uppgå till högre belopp än Varans ursprungliga pris.

   4. Vid utnyttjande av ångerrätten står Köparen för eventuell fraktkostnad vid retur av Varan, även i det fall Varan ska returneras vidare av TOPCAT Sweden AB till TOPCAT GmbH i Tyskland. Köparen bär risken för Varan vid transporten under hela sträckan.

  3. Undantag i ångerrätten

   1. Ångerrätt föreligger endast för enskild konsument som köper Varan för sin egen privata konsumtion, jfr Konsumentköplagen § 1. För näringsidkare, eller om köpet kan anses ske i syfte att huvudsakligen användas inom ramen för näringsverksamhet föreligger ingen ångerrätt.

   2. För det fall Varan har byggts efter helt särskilda specifikationer angivna av Köparen föreligger ingen ångerrätt. Ångerrätt gäller ej heller reavaror. Vid sådan beställning anges särskilt vid orderbekräftelse att ingen ångerrätt föreligger.

   3. Ångerrätten förfaller i samtliga fall i sin helhet då Varan har använts utöver vad som är objektivt skäligt för att undersöka den och/eller fastställa dess beskaffenhet. Sådan användning kan exempelvis utgöras av att den har monterats, sjösats eller seglats, etc.

 5. Leverans, transport & skador

  1. TOPCAT Sweden AB meddelar Köparen i förväg om vilken dag leveransen av båtar och annat större emballage förväntas infinna sig. Ej pallbundet paketgods kan levereras till närmaste paketombud. Såvida TOPCAT Sweden AB inte bryter mot detta avtal åtar Köparen sig därför till att planera för och acceptera leveransen av sin Vara inom en vecka från denna dag. Om Köparen är förhindrad att motta leverans inom den angivna tidsperioden, anmodas Köparen att kontakta TOPCAT Sweden AB och begära en förlängning av tidsfristen, vilket TOPCAT Sweden AB kan välja att medge efter eget gottfinnande. För det fall Köparen inte har möjlighet att motta leveransen inom den angivna tidsperioden, inklusive eventuellt beviljade förlängningar av tidsfristen, bryter Köparen mot detta kontrakt och Köparens orderbetalning kommer inte att återbetalas i enlighet med tillämplig bestämmelse, varvid Varan blir tillgänglig för försäljning till andra kunder.

  2. Om inte annat angivits särskilt vid beställningen sker leverans av båtar samt annat större emballage enligt Incoterms® 2020 DAP, Delivered at place. Varorna ska levereras av säljaren till angiven plats eller så nära som fraktföraren bedömer att det med hänsyn till förhållandena på platsen är möjligt att framföra fordonet. TOPCAT Sweden AB står risken och kostnaden för transporten till den adress som Köparen har lämnat vid tidpunkten för beställningen.

  3. Leverans av båtar samt annat annat större emballage sker med 24 meters lastbil/trailer, ibland med direkttransport från TOPCAT GmbH i Tyskland. Köparen ansvarar för att lossa anländande transportmedel direkt i anslutning till fordonet. Är vägen av transportbolaget inte klassad som en farbar väg åligger det Köparen att hämta godset vid närmaste godsterminal. Eventuellt uppstående transportkostnader åligger Köparen.

  4. Lossning vid utkörning sker vardagar mellan klockan 07.00 och 17.00. Köparen ska vid begäran kunna legitimera sig vid godsmottagandet.

  5. Det åligger Köparen att besikta godset vid mottagandet. Om Köparen vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, ska Köparen genast på plats påpeka detta till paketombud eller fraktförare. Skadan ska därefter beskrivas i fraktdokumentet. Dokumentet ska undertecknas av båda parter. Vid de fall transportbolaget nekar skadeansvar, ska Köparen kontakta TOPCAT Sweden AB omgående.

  6. Saknas artiklar i försändelsen, ska Köparen genast kontakta TOPCAT Sweden AB.

  7. Anmärkningar ska ha inkommit till TOPCAT Sweden AB inom sju (7) dagar från och med dagen för mottagande. För det fall Köparen inte anmärker inom stadgad frist, oavsett om Köparen har upptäckt fel dessförinnan eller ej, förlorar Köparen rätten att föra talan därom.

  8. Köparen godkänner den utförda transporten samt att inga synliga skador föreligger på det mottagna godset genom undertecknande av det fraktdokument som tillhandahålls av paketombud eller fraktförare. För det fall Köparen upptäcker en transportskada efter att denne godkänt den utförda transporten har Köparen inte rätt till ersättning från transportbolaget eller TOPCAT Sweden AB.

  9. TOPCAT Sweden AB åtar sig inte transport med tidslöfte. Av Köparen framställt önskemål eller villkor avseende leveranstidpunkt  är inte bindande för transportbolaget eller TOPCAT Sweden AB.

  10. I de fall en försändelse inte har hämtats ut från transportbolaget, eller mottagits som avtalat, står Köparen för alla fraktkostnader, eventuella tillkommande kostnader samt risken för transporten. Underlåtelse att hämta ut beställda varor likställs inte med ångerrätten enligt § 4 ovan.

  11. Fri frakt för ej pallbundet paketgods gäller endast i Sverige och fram till transportbolagets ordinarie paketombud. Fri frakt för gods på pall gäller endast i de områden i Sverige där transportbolaget har ordinarie turer för lastbil samt att leveransadressen går att nå på en av transportbolaget klassad farbar väg. Exempel på icke farbar väg är om vägen innefattar en färja eller annan båttransport. Vid tveksamhet gällande vägens farbarhet åligger det Köparen att kontakta transportbolagets kundtjänst. Observera att transportbolagets ordinarie turer kan variera beroende på årstid.

 6. Byte

  TOPCAT Sweden AB har inte skyldighet att byta ut en felfri Vara. TOPCAT Sweden AB kommer emellertid, i den mån det är möjligt, sträva efter att tillmötesgå ett eventuellt önskemål om byte. Ångerrätten påverkas inte av detta. I det fall Varan som är föremål för bytesrätt ska transporteras i retur ska villkoren i punkt 4 gällande förfarande vid utnyttjande av bytesrätt ovan tillämpas i den mån inget annat särskilt avtalas.

 7. Betalning

  1. Vid slutande av avtal enligt punkt 3.1 presenteras de olika betalningsalternativ som Köparen erbjuds att välja mellan. Köparen erbjuds individuellt anpassade alternativ till betalning.

  2. Vid beställningar över 50 000 kr förbinder Köparen sig att betala 25 000 kr i handpenning vid tidpunkten för beställning, varigenom Köparen åtar sig skadeståndsskyldighet för det fall denne inte håller sin del av avtalet. Resterande belopp ska mot faktura inbetalas på TOPCAT Sweden AB:s Bankgirokonto 5283-5493 innan leverans av Varan kan ske.

  3. TOPCAT Sweden AB förbehåller sig rätten att genomföra sedvanlig kreditprövning. Köparen måste på anmodan kunna styrka sin identitet. Fakturans förfallodag är 30 dagar efter dess utställande. Vid delbetalning överlåtes fordran till av TOPCAT Sweden AB vid var tid angivet kreditinstitut.

  4. Förfallodag och förseningsavgift vid fakturaköp

   1. Fakturan anger förfallodag. För det fall betalning uteblir eller inkommer för sent har TOPCAT Sweden AB rätt att debitera ränta som utgår med för närvarande 15 procentenheter från förfallodagen till den dag då full betalning erläggs.

   2. För det fall fakturan inte betalas efter första påminnelsen har TOPCAT Sweden AB rätt att påföra en förseningsavgift på 100 kronor var gång påminnelse utfärdas.

  5. Kortbetalning

   1. Vid betalning med kredit-/betalkort sker betalningen genom krypterat förfarande.

   2. Vid kortbetalning kommer kortet att belastas den dag då Beställningen börjar att tillverkas eller paketeras. Ett belopp motsvarande köpesumman kommer dock att reserveras på kortet vid tidpunkten för Beställningen.

   3. Köparen måste ha rätt att använda det betal- eller kreditkort som anges vid betalningen.

 8. Äganderättsförbehåll

  Godset förblir TOPCAT Sweden AB:s egendom till dess att full betalning har erlagts av Köparen. Om inte annat särskilt anges, säljer TOPCAT Sweden AB Varor för slutkonsumtion. Intill dess Varan är fullt betald får den inte monteras eller säljas vidare innan den är slutligt betald. För återförsäljare som godkänts av TOPCAT Sweden AB gäller särskilda villkor.

 9. Garanti och reklamation

  1. TOPCAT Sweden AB lämnar 12 månaders garanti för enskild konsument.

  2. Garantin innebär att utöver lagstadgat konsumentskydd (Konsumentköplagen § 20a) så lämnar TOPCAT Sweden AB en ensidig garanti på ytterligare 6 månader vilket ger en sammanlagd garantitid på 12 månader från inköpsdatum.

  3. För juridisk person och de fall där tvingande regler inte är tillämpliga gäller 6 månaders garantitid avseende ursprungliga fel.

  4. Garantianspråk ska ske skriftligt till adressuppgifterna angivna under punkt 2.

  5. Köparen är berättigad till garanti gällande tillverknings- och materialfel förutsatt att Varan är använd och monterad enligt medföljande bruksanvisning.

  6. Vid giltigt garantiyrkande kommer TOPCAT Sweden AB inom skälig tid att antingen (1) kostnadsfritt reparera Varan alternativt (2) byta ut den felaktiga Varan mot en ny eller likvärdig Vara alternativt (3), för det fall inget av de föregående alternativen är genomförbara, återbetala Varans inköpspris. Det åligger Köparen att tillse att TOPCAT Sweden AB:s personal får tillgång till Varan vid reparation.

  7. TOPCAT Sweden AB:s ersättningsansvar kan aldrig uppgå till högre belopp än värdet av den del av leveransen som är behäftad med fel.

  8. TOPCAT Sweden AB kan aldrig åläggas ansvar för indirekt skada såsom exempelvis driftstopp, förlorad vinst eller omsättning eller annan indirekt skada oavsett om Köparen har varit oaktsam eller inte.

  9. Garantin upphör att gälla om modifikationer utförts på Varan utan föregående skriftligt godkännande från TOPCAT Sweden AB. Garantin gäller inte heller om reparationer utförts med annat än av TOPCAT Sweden AB godkända reservdelar eller om underhåll enligt TOPCAT Sweden AB:s instruktioner inte har utförts.

  10. För det fall Varan ska returneras för reparation eller utbyte åligger det Köparen att emballera Varan på samma sätt som den var emballerad vid mottagandet samt att ställa Varan åtkomlig vid den plats där fraktförare anlitat av TOPCAT Sweden AB lossade densamma vid leverans. Instruktion om förfarande vid garantiärende lämnas av TOPCAT Sweden AB i samband med mottagande av anmälan. Vid godkänt garantiärende ersätter TOPCAT Sweden AB kostnaden för returfrakt från ovan nämnd plats.

 10. Hantering av personliga data - sekretess

  1. 18 års åldersgräns tillämpas vid köp.

  2. Genom att lägga en beställning hos TOPCAT Sweden AB ger Köparen medgivande till att TOPCAT Sweden AB lagrar, hanterar och använder de personupplysningar och data som är tillämpliga inom ramen för kundrelationen för orderhantering, betalningshantering, leveranshantering, kommunikation, information och nyhetsbrev. Vid beställning samtycker Köparen till att namn, personnummer/organisationsnummer, adresser, email-adresser, telefonnummer, köpta varor med mera registreras i TOPCAT Sweden AB:s kundregister. Köparen har rätt att få information och begära rättelse av felaktiga personuppgifter samt få uppgifterna anonymiserade.

  3. Samtliga fält i beställningsformuläret som är markerade som obligatoriska måste fyllas i för att en beställning ska kunna göras. Utan email-adress kan TOPCAT Sweden AB inte skicka orderbekräftelse eller leveransavisering.

  4. TOPCAT Sweden AB har också rätt att tillhandahålla nödvändiga uppgifter till tredje part för att uppfylla sina åtaganden gentemot Köparen. För det fall Köparen inte önskar fortsatt kommunikation kan Köparen uttryckligen avsäga sig fortsatt kontakt. Väljer du att betala med bank- eller kreditkort behandlas transaktionen av vår betalningspartner Stripe för att garantera snabb och säker betalning. Stripe uppfyller samtliga krav för PCI-DSS. TOPCAT Sweden AB lagrar inte några kortuppgifter vid kortköp.

  5. Vår personuppgiftspolicy tillsammans med information om hur vi skyddar dina personuppgifter finner du här.

 11. Lagval och tvist

  1. Under förutsättning att inte tvingande lag föreskriver annat, regleras avtalet av svensk lag och tvist ska i första hand avgöras genom medling där vardera parten på egen bekostnad utser en medlare. Om medling inte är framgångsrik ska tvisten avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.

  2. Där grupptalan är tillåten enligt nationell lag är Köparen överens med TOPCAT Sweden AB att var och en endast kan väcka anspråk mot den andra parten i egen kapacitet, inte som svarande eller gruppmedlem i en grupptalan. Ingen skiljeman eller domare kan kumulera mer än en persons anspråk eller på annat sätt ta upp någon form av grupptalan till prövning om inte Köpare och TOPCAT Sweden AB är överens om annat.

 12. TOPCAT Sweden AB:s ansvar

  1. TOPCAT Sweden AB skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom tex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, upplopp, blockad, eldsvåda, explosion, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som TOPCAT Sweden AB skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder TOPCAT Sweden AB inte heller kunnat undvika eller övervinna. Förbehållet i fråga om strejk, blockad och lockout gäller även om TOPCAT Sweden AB är föremål eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

  2. TOPCAT Sweden AB friskriver sig från alla framställningar och förbindelser, uttryckliga eller underförstådda, som inte uttryckligen regleras i dessa villkor eller följer av tvingande lag. TOPCAT Sweden AB är inte ansvarig för direkta eller indirekta sak-, person- eller förmögenhetsskador till följd av dess Varor eller Tjänster eller avsaknad av möjlighet att använda dessa.

  3. Köparen samtycker till att gottgöra och hålla TOPCAT Sweden AB och dess anställda, ägare och agenter skadeslösa från alla anspråk, krav, förluster, ansvar och utgifter (inklusive advokatkostnader) som uppstår ur eller i samband med: (i) Köparens användning av Varorna och Tjänsterna eller Varor och Tjänster som erhålls genom Köparens användning av Varorna och Tjänsterna, (ii) Köparens brytande eller brott mot något av dessa villkor, (iii) TOPCAT Sweden AB användning av Köparens personliga uppgifter, eller (iv) Köparens brott mot utomståendes rättigheter, inklusive utomstående leverantörer.